Startsida Umeå kommun

Avfall och återvinning

Här är information om avfall och återvinning, hur du sorterar ditt avfall och hur du hittar till återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Sortera rätt, hushållsavfall

Vakins sorteringsguide, sortera ditt hushållavfall rätt

Sortera rätt, material från bygg och rivning

Nya krav på sortering av bygg- och rivningsavfall sedan den första augusti 2020. Läs mer här.

Materialsorteringsguide, sortera material rätt vid rivning och renovering

Återvinningscentraler och stationer

Återvinningsstationer ÅVS (www.ftiab.se)

Här lämnar du förpackningar av kartong, plast, metall och glas och tidningar.

Återvinningscentraler ÅVC (www.vakin.se)

Här lämnar du grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall. På varje ÅVC finns också möjlighet att lämna förpackningar och tidningar.

Vem gör vad?

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Umeå kommun.

En del frågor som rör avfall och återvinning hanteras av Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Det är till exempel anmälningar om kompostering av matavfall och latrin, ansökningar om tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall, anmälningar om återvinning av avfall i anläggningsändamål och annan miljötillsyn inom avfallsområdet.

Kontakt

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB
090-16 19 00
vakin@vakin.se

www.vakin.se

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Mer information

Föreskrifter för avfallshantering antagen av KF 200301

Om en lågenergilampa går sönder

Renhållning, papperskorgar och skräp 

Blanketter om avfall finns i kommunens blankettsamling.
Välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Avfall.

Där finns blanketter för anmälan av kompostering av avfall, anmälan av kompostering av latrin och ansökan om uppehåll i avfallshämtning.

Läs mer om avgifter och taxor enligt miljöbalken

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-29

Sidans kortadress: www.umea.se/atervinning