Startsida Umeå kommun

Lägenhetsregister

Uppgifter om alla Sveriges bostäder ska enligt en ny lag föras in i lägenhetsregistret, som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Även bostäder i småhus, som villor och radhus, ingår i registret. Detta gäller oavsett om de används för permanent boende eller fritidsboende. Det finns ingen uppgift i lägenhetsregistret om vem som äger, hyr eller bor i en lägenhet. Registret innehåller i huvudsak endast information om själva bostaden och byggnaden samt om bostadens adress.

Statistiska centralbyrån (SCB) kan med hjälp av registret ta fram statistik över bostäder och hushåll för att till exempel beskriva byggandet i landet, förändringar i bostadsbeståndet samt för samhällsplanering och forskning. Det innebär också att de traditionella folk- och bostadsräkningarna med frågeblanketter inte behövs längre. Uppgiftslämnandet minskas för både allmänhet och fastighetsägare.

Uppgifter till lägenhetsregistret

Umeå kommuns uppdrag är att i samband med bygglovshanteringen samla in uppgifterna och registrera dessa i lägenhetsregistret. Du som avser att uppföra en bostadsbyggnad kommer i samband med ditt bygglov att uppmanas att fylla i en blankett med uppgifter till underlag för lägenhetsregistret.

Följebrev

Lägenhetsnummer

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Instruktioner till lägenhetsnumrering

Blanketter

Uppgift till lägenhetsregistret

När ska du skicka blanketten?

Senast en månad efter det att byggnaden tas i bruk ska du skicka in din ifyllda blankett till:

Umeå kommun, Lantmäteri
901 84 Umeå
E-post: lantmateri@umea.se

Vem är skyldig att lämna uppgifter?

Den som äger en fastighet eller avser att uppföra sådan genom nybyggnation med en eller flera bostadslägenheter och som får en uppmaning att lämna uppgifter är, enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister, skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att upprätta lägenhetsregistret. Med fastighetsägare avses i lagen även tomträttshavare och ägare av byggnad på annans fastighet (så kallad ofri grund).

Flyttanmälan

Flyttanmälan görs sedan 1 januari 2016 till Skatteverket, eftersändning av post görs via adressandring.se.

Lägenhetsregister

Kontakta Lantmäteri om du har frågor om lägenhetsregistret.

090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Blanketter:

Uppgift till lägenhetsregistret

Följebrev

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-06

Sidans kortadress: www.umea.se/lagenhetsregister