Startsida Umeå kommun

Namngivning

Ortnamn skyddas enligt kulturminneslagen. Med ortnamn avser vi i denna information exempelvis namn på gator, kvarter, parker och skolor. I Umeå kommun har Lantmäteri en del av ansvaret för ortnamnsverksamheten. Lantmäteri tar fram förslag till nya namn och ansvarar för namn- och adressregister.

Namnberedning och beslut

Beslutanderätten beträffande namngivning ligger hos kommunfullmäktige som dock har delegerat beslut angående namngivning av gator, vägar, parker och kvarter samt institutioner och anläggningar till byggnadsnämnden. Namngivning av institutioner, exempelvis förskolor är delegerat till tjänsteperson inom Lantmäteri.

Namngivningen omfattar stadsdelar, bebyggelseområden, gator/vägar, torg, parker, kvarter och skolor och andra institutioner med mera. Tillskapandet av namn blir oftast aktuellt i samband med att nya detaljplaner tas fram. Vägar på landsbygden i Umeå namnsätts endast i den mån det behövs för att åstadkomma belägenhetsadresser. Kvartersnamn sätts endast om detta är påkallat ur fastighetsbildningssynpunkt. Det gäller i områden där kvartersnamn används i fastighetsbeteckningen.

Kategorinamn

Kategorinamn används i stor omfattning i Umeå, vilket får anses naturligt i en expanderande stad. De är ofta en nödvändighet eftersom det i exploateringsområden gäller att få fram tillräckligt många namn för att täcka behovet. Exempel på detta är Mariehem där namnsättaren utgått från ett fågelperspektiv, kvarteret Trandansen och Rödhakevägen är exempel på detta.

Vid namnsättning utgår vi från kriterier. Namnen ska

  • vara unika
  • vara lätta att skriva och uppfatta
  • vara korrekta ur språklig synpunkt
  • inte vara löjliga eller frånstötande
  • inte återge namn på levande personer
  • gärna vara namn med tradition
  • vara namn som om möjligt ger koppling till platsen.
Kontakta Lantmäteri

Kontakta Lantmäteri för mer information om namngivning.

Expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Anna Berglund
090-16 13 06

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus