Startsida Umeå kommun
bostadsanpassning ramp

Bidrag för återställning och återanvändning

Bidraget gäller återställning efter en bostadsanpassning eller i samband med återanvändning av utrustning, om intresse finns från kommunen att återta utrustningen.

Vem kan ansöka?

Ägare till fastighet/hyresfastighet

Ägare till hyreslägenhet i flerbostadshus eller enbostadshus kan söka bidrag för återställning i eller utanför lägenheten.

Återställningsbidrag gäller för utförda anpassningar i hyreshus som medfört att lägenheten har blivit svår att hyra ut.

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för återställning av åtgärder utförda i föreningens gemensamma utrymmen, utanför bostadsrättslägenheten.

Förutsättningar för att få återställningsbidrag

  • Återställningsbidraget gäller från och med januari 1983 enligt Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för anpassningar som gjorts enligt tidigare bidragsbestämmelser eller har bekostats på annat sätt.
  • Anpassningsåtgärden används inte längre och är till nackdel för andra boende.
  • Svårigheter att hyra ut den anpassade lägenheten. Fastighetsägaren har svårt att hyra ut lägenheten i befintligt skick. Kommunen har haft möjlighet att undersöka om någon person med funktionsnedsättning har haft behov av den anpassade lägenheten, men har inte lyckats.
  • Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för den återställning som kommunens bostadsanpassning bedömer som nödvändig.

Återanvändning

För kostsam teknisk utrustning kan det vara av ekonomiskt intresse för kommunen att återta utrustningen ifall den går att återanvända. Det gäller till exempel vissa hissar, automatiska dörröppnare eller flyttbara rullstolsförråd. I sådana fall är det formellt sett inte fråga om återställning utan om återskänkning av en anordning till kommunen. Utrustningen monteras då ner och bidrag för erforderlig återställning kan lämnas utan att alla villkor för återställningsbidraget enligt gällande lag är uppfyllda.

Kontakt

090-16 23 06 (expedition)
bab@umea.se

Bostadsanpassningen
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 trappor

Ansök om bidrag

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus