Startsida Umeå kommun

Skriftlig redogörelse av brandskyddet för vissa byggnader och anläggningar

Olika verksamheter medför olika risker. Kraven på omfattning och dokumentation av SBA kan därför inte vara lika för alla utan styrs i huvudsak av tre faktorer: byggnad, verksamhet och organisation.

I Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att vissa byggnader/anläggningar ska redovisa och skicka in en skriftlig redogörelse över brandskyddsarbetet till kommunen. Kravet gäller för byggnader/anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli stora.

Redogörelsen ska skickas in när byggnaden tas i bruk. Om verksamheten ändras eller byggnaden byggs om ska en uppdaterad redogörelse skickas in.

Följande byggnader/anläggningar måste lämna en skriftlig redogörelse över brandskyddsarbetet till kommunen:

Vård, omsorg och kriminalvård med mera

 • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än tre personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.
 • Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta, ständigt eller under viss tid.

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg

 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg som inte enbart är belägna i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor och skolbarnomsorg där fler än fem handikappade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.

Hotell och andra tillfälliga boenden

 • Hotell, pensionat och vandrarhem avsedda för minst nio gäster eller med minst fem gästrum.
 • Elevhem och förläggningar för fler än 50 personer eller med fler än 25 förläggningsrum.

Samlingslokaler med mera

 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer samtidigt.
 • Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.
 • Fritidsanläggningar med plats för fler än 1000 personer helt eller delvis under tak.  

Industrier

 • Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.
 • Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2500 m².
 • Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868).
 • Industrier vilka omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381).  

Byggnad eller anläggning med stora kulturhistoriska värden

 • Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen om kulturminnen med mera (1988:950), med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.
 • Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen med mera (1988:1229).
 • Statliga muséer och andra muséer som är berättigade till bidrag enligt förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet (1996:1598).

Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand

 • Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.
 • Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2000 m². Tunnlar längre än 500 meter vilka är avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.