Startsida Umeå kommun

Ändra en byggnads eller lokals användningssätt

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs i de fall då byggnaden eller lokalen tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Det tas hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet samtidigt som byggnaden eller lokalen ska uppfylla utformningskravet och de tekniska egenskapskraven.

Det krävs även bygglov för att inreda ytterligare en eller flera lägenheter.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis:

Från bostad till

Från förskola till

Från butik till

Lokal,

Bostad

Restaurang

Industri/verkstad

Kontor

Pizzeria eller café

Hotell

Vårdinrättning

Bostad

Kontor

Kafé eller restaurang

Från industri till

Från kontor till

Från garage till

Detaljhandel

Bostad

Bostad

Kontor

Butik

Verksamhet

Hotell

HotellVerkstad


Ändringar som inte kräver bygglov

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov:

 • Från del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • Från kök till duschrum
 • Från förskola till skola
 • Från sommarstuga till helårsbostad

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov

 • Vad får jag ändra byggnadens användningssätt till?
  Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Behöver jag utreda möjlig utrymningsstrategi samt möjligheterna att utrymma med hjälp av räddningstjänsten? Är det möjligt att anordna uppställningsplatser inom fastigheten?
 • Finns det tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten enligt Umeå kommuns parkeringsnorm eller krävs andra åtgärder som t.ex. friköp av parkeringar via UPAB?
 • Sophantering hur löses detta utan att sopbil ska behöva backa?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • Anlita en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Relationshandling
 • Kontrollansvarig


Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader o dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas och det kan t.ex. gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Exempel på vad olika åtgärder kostar hittar du i filen Avgiftsexempel för lov och inspektion (pdf). Exakt avgift vet vi först när vi har handlagt din ansökan.

Ansök om bygglov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök digitalt, bifoga ritningar och få en automatisk bekräftelse på att din ansökan är mottagen och diarieförd. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla istället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Ansök med blankett, om du inte kan eller får använda Självservice på grund av skyddad identitet eller om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser.

Blankett för att ansöka om bygglov

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus