Startsida Umeå kommun

Utstakning, husutsättning

Utstakning, finutstakning eller husutsättning, som det också kallas, betyder att byggnaden markeras ut på den plats där den planeras att byggas. Utstakningen är den del av bygglovsprocessen som sker innan själva byggarbetet påbörjas.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan- eller höjdläge är att betrakta som en olovlig åtgärd och kan innebära ett ingripande enligt plan- och bygglagen, till exempel byggsanktionsavgift. Det kan också innebära höga kostnader att rätta till den felaktiga placeringen.

Utstakningen ska göras av kommunens byggnadsnämnd eller av en extern aktör som uppfyller vissa ställda krav, se Utstakning i egen regi.

När byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 23 §, ska nämnden eller den externa aktören låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge.

Om utstakning görs i eller intill en tomtgräns ska grannen enligt lag ges möjlighet att vara med under utstakningen. Byggherren ansvarar alltid för att berörd granne kallas när så behövs. Om fastighetsgränser är osäkra och måste säkerställas krävs en fastighetsbestämning.

Kontakt

Bokning av husutsättning

Said Besevki
090-16 13 39
070-300 11 62

Övriga frågor

Kerstin Östberg
Teknisk lantmätare
kerstin.ostberg@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-27

Sidans kortadress: www.umea.se/husutsattning