Startsida Umeå kommun

Ansök

Via självservice ansöker du digitalt och bifogar de ritningar och handlingar som krävs. När du skickar in registreras ditt ärende automatiskt och du får automatiskt ett mejl med en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan och diarienummer på ditt ärende.

Du kan välja att göra en ansökan via självservice och lämna in helt digitalt eller via blanketter och utskrivna ritningar.

Förr att använda självservice måste du:

 • Ha giltig e-legitimation från Sverige
 • Du har inte skyddad identitet eller annat personskydd
 • Din ansökan gäller inte en byggnad eller anläggning som omfattas av skyddslagstiftning
 • Lämna in ritningar i PDF-format där varje PDF-fil innehåller max en ritning
 • Skicka in övriga handlingar i PDF-format
 • Du kan inte bifoga Zip-filer, rar-filer eller fotade ritningar.

Har du skyddad identitet eller annat personskydd eller om ansökan gäller en byggnad eller anläggning som omfattas av skyddslagstiftning vänligen använd pappersblanketter och ange tydligt att ansökan ska omfattas av sekretess. Du som ansöker har ansvaret att meddela detta.

Gör din ansökan

Kompletteringar kan inte skickas in via självservice då du påbörjar ett nytt ärenden hos oss. Kompletteringar mejlas istället till bygglov@umea.se . Ange då diarienumret som du fick bekräftelsemejlet. Detsamma gäller om du glömt att bifoga handlingar när du skickade in.

Om du inte vill eller kan använda självservice är det fullt möjligt att använda blanketterna nedan. Du kan

 • fylla i blanketten digitalt, sedan skriva ut och skriva under
 • skriva ut blanketten, sedan fylla i och skriva under

Lämna in ansökan

Du kan lämna in din ansökan via blankett på flera sätt

 • Skanna in underskriven ansökningsblankett och tillsammans med ritningar i PDF mejla in dessa till bygglov@umea.se och ange att det är en ny ansökan
 • Lämna in utskriven och underskriven blankett tillsammans med skalenligt utskrivna ritningar i receptionen i Stadshuset
 • Skicka ansökan via vanlig post, kräver utskriven och underskriven blankett samt ritningar utskrivna i skala

Vi föredrar om du lämna in din ansökan och tillhörande ritningar digitalt.

Blanketter

Kom ihåg att fylla i alla obligatoriska uppgifter samt skriva under blanketten.

Har du skyddad identitet eller om byggnaden eller anläggningen omfattas av skyddslagstiftning vänligen ange det på ansökan så vi hanterar ärendet på rätt sätt.

Blankett


Information


Bygglov

Bygga nytt, bygga till, ändra användning av en byggnad eller del av byggnad, fasadändringar, plank/mur, parkering med flera

Marklov

Permanent ändring av marknivå, fälla träd som kräver marklov enligt detaljplan med flera

Bygger du nytt ingår marklovet i bygglovet, ingen separat ansökan krävs

Rivningslov

Rivning av byggnader eller del av byggnader

Om du samtidigt ska bygga nytt behöver du inte söka ett separat rivningslov, ange i bygglovet att det även omfattar rivning

Bygglov för skyltar

Sätta upp skyltar på befintlig byggnad, skyltpelare med flera

Om det är en ny byggnad som ska byggas bör skylten/skyltarna redovisas i bygglovet för byggnaden.

Anmälningspliktig åtgärd

Installation av eldstad, ventilation, vatten, avlopp, ändring av brandskydd, planlösning, konstruktion med flera

Attefallskomplementbostadshus

Lovbefriad komplementbostad  till ett en- eller tvåbostadshus

Attefallskomplementbyggnad

Lovbefriad komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus

Attefallstillbyggnad

Lovbefriad tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus

Inredning av ny bostad i ett befintligt enbostadshus

Inred/tillskapa en separat bostad i ett befintligt enbostadshus

Kontrollansvarig

Lämna uppgift om vem du utser till kontrollansvarig

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispenser kräver en separat ansökan och prövas skiljt från ett bygglov eller anmälningspliktig åtgärd.

 

Personuppgiftsansvarig

Det är Byggnadsnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande kontrollansvarig

Syftet med behandlingen är att kunna verifiera att kontrollansvarig är certifierad.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande lov och anmälningspliktiga åtgärder

Syftet med behandlingen är att handlägga och fakturera ditt ärende.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Vissa personuppgifter, t.ex. fastighetsbeteckning och diarienummer kan komma att publiceras på kommunens externa webbplats i syfte att kommunicera byggnadsnämndens verksamhet. Den rättsliga grunden för publicering är allmänt intresse.

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande strandskyddsdispenser

Syftet med behandlingen är att handlägga och fakturera ditt ärende.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt miljöbalken (1998:808).

Vissa personuppgifter, t.ex. fastighetsbeteckning och diarienummer kan komma att publiceras på kommunens externa webbplats i syfte att kommunicera byggnadsnämndens verksamhet. Den rättsliga grunden för publicering är allmänt intresse.

Dina uppgifter

Dina uppgifter kommer att registreras i vårt system för handläggning och diarieföring. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Umeå kommun, samt med våra personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag t.ex. enligt offentlighetsprincipen. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss via bygglov@umea.se eller 090-16 13 61.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering.

För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.