Startsida Umeå kommun

Anläggning

I Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) regleras alla anläggningar som behöver bygglov.

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
 • Upplag och materialgårdar (exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid)
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • Radio- eller telemaster eller torn.
 • Vindkraftverk som             

a) är högre än 20 meter över markytan          
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
c) monteras fast på en byggnad      
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

 • Murar och Plank
 • Stödmurar som är högre än 0,5 meter
 • Staket över 1,2 meter
 • Spaljéer eller pergola som har mindre än hälften luft/öppet behöver bygglov. Vissa plank placerade vid en- och tvåbostadshus behöver inte bygglov, läs mer under Mur, plank, spalje, stängsel och staket 
 • Parkeringsplatser utomhus (undantag för en- och tvåbostadshus för fastighetens behov)
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll