Startsida Umeå kommun

Arbetsplatsbesök

I vissa större byggprojekt, generellt nybyggnad av enbostadshus och större projekt, kommer byggnadsnämnden att göra minst ett så kallat arbetsplatsbesök.

Arbetsplatsbesöket sker efter det att startbesked har givits och byggnadsarbetena har pågått ett tag.

Syftet med arbetsplatsbesöket är att byggnadsnämnden ska få en uppfattning av hur bygget går och stämma av hur kontrollerna går och om fastslagen kontrollplan följs.

På arbetsplatsbesöket ska byggherren och kontrollansvarig närvara.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré