Startsida Umeå kommun

Area

Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en yta.

Vid ansökningar om lov och anmälan används tre olika begrepp för area: bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA).

Bruttoarea

Bruttoarea är de mätvärda utrymmena av våningsplanen. Bruttoarea begränsas av ytterväggens utsida och ingen hänsyn tas till smärre profileringar och lister. Om det finns kraftigt profilerade beklädnader betraktas det plan som tangerar profilens utsida som ytterväggens utsida.  

I bruttoarea räknas indragen mellanvåning (entresolvåning) eller liknande med bjälklagets framkant som begränsning. En invändig trapp eller ramp räknas in i bruttoarea, öppning i bjälklag som är högst 30 % större än trappens/rampens area ska också räknas in. Öppning större än 30 % räknas som öppenarea och då mäts bruttoarean till ytterkant av trappan/rampen för det aktuella våningsplanet.   
  
I utrymmen där hela våningen är mätvärd yta beräknas hela ytan som bruttoarea. Utrymmen som inte klassas som mätvärda tas inte med i beräkningen av bruttoarea. I utrymmen där delar av våningen har en rumshöjd över 1,90 meter samt delar understigande 1,90 meter beräknas bruttoarean enligt exempel nedan.       

I bruttoarea räknas inte:        

  • Öppning i bjälklag vid indragen mellanvåning och dylikt 
  • Öppenarea, enligt definitionen av öppenarea
Beskrivning bruttoarea

Byggnadsarea

Definitionen av byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas. Vid beräkning av byggnadsarea inräknas inte:

  • Normalt takutsprång (~ 50 cm)
  • Yttertrappa vid entré
  • Mindre skärmtak i anslutning till entré
  • Balkonger/uteplatser över fem meter från marknivån
  • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån exempelvis ljusschakt, källaryttertrappa

Öppenarea

Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än slutna sidor. Även omfattande takutsprång räknas in i öppenarea. Enligt definitionen av byggnadsarea så ingår öppenarea i byggnadsarea.

Övriga areor

När man talar om inre areor (exempelvis vid husförsäljningar och vid hyresavtal) används ofta boarea, biarea etcetera.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv