Startsida Umeå kommun

Buller

Buller är oönskat ljud.

Decibel, dB, används som mätetal för buller. Ljuddämpningsförmågan i en vägg respektive dämpningseffekten av en bullervall anges också i decibel.

När du planerar ditt byggprojekt är det bra att tänka på buller som kan komma från vägar, järnvägar, flygtrafik, industrier m.m. när du bestämmer byggnadens placering och typ av konstruktion. För att se vilka krav som ställs på din byggnad kan du läsa mer i Boverkets byggregler.

Bullerutredning

En bullerutredning kan i vissa fall behöva utföras för att man ska kunna försäkra sig om att bullernivåerna i och utanför byggnaden inte blir för höga. Den kan bestå av bullermätningar, studier och förslag till åtgärder m.m.

Byggbuller

Byggbuller är oönskade ljud i samband med ett bygge eller genomförande av ett projekt. Byggherren är ansvarig för det buller som kan uppstå vid alla slags byggen och projekt. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om byggbuller.

Arbete som orsakar buller får inte ske mellan kl. 22.00 till 07.00 utan polismyndighetens tillstånd. Det gäller exempelvis pålning, bilning och sprängning.

Störs du av buller från ett pågående bygge, kontakta Umeå kommun kan du lämna ett klagomål via en digital blankett; Klagomålsanmälan.

Umeå kommuns bullerkartläggning

Umeå kommun har gjort en bullerkartläggning (mätning från 2011) för vägar, tåg, industrier och flyg.

För att se vilka bullernivåer som din fastighet eventuellt är omfattade av använd Miljö och hälsoskydds karttjänst.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv