Startsida Umeå kommun

Byggbarack

Generellt krävs det inte bygglov för byggbaracker om de ställs upp inom den fastighet där byggnationerna ska utföras, men i vissa fall kan bygglov ändå krävas.

I varje enskillt ärende görs en bödmning om placering, höjd på barackerna och barackernas utbredning kan påverka omgivningen på ett sådan sätt att bygglov krävs. Senast vid det tekniska samrådet ska en arbetsplatsdisposition, APD-plan, lämnas in för att ha som diskussionsunderlag ifall bygglov krävs  eller inte.

Det krävs alltid bygglov om barackerna ställs upp utanför berörd fastighet, på parkmark, gata, torg eller liknande.

Observera att om de placeras på allmän mark (gata, park, torg och liknande) krävs tillstånd från Polisen och Umeå kommun, Gator och Parker.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré