Startsida Umeå kommun

Bygglov

Boendemiljön är viktig för oss alla. Det är viktigt att de förändringar som görs inte motverkar gemensamma eller allmänna intressen och de får inte medföra fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Därför ställer samhället grundläggande krav när vi skall bygga eller förändra markens användning.   

I allmänhet krävs bygglov

För att uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov. Även tillbyggnad kräver bygglov. Om man ökar en byggnads volym på något sätt — uppåt, nedåt eller åt sidan— är det att betrakta som en tillbyggnad. Om man bygger en källare kan det alltså vara bygglovspliktigt.

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov, bland annat när det gäller vissa komplementbyggnader, som till exempel friggebodar och mindre tillbyggnader utanför samlad bebyggelse. För tillfällig användning av mark eller byggnad kan ibland "tidsbegränsat bygglov" lämnas.

Placering och utformning prövas 

I bygglovet prövas var en byggnad eller anläggning ska placeras och hur den utformas. Prövningen omfattar bland annat om byggnaden/anläggningen är lämpligt med hänsyn till landskapsbild och stadsbild eller om det medför fara eller betydande olägenhet för grannar. Det krävs också att byggnaden ska ha en estetiskt tilltalande yttre form och färg.

Boverket har beskrivit bygglovsprocessen på deras webbplats, den kan du läsa här.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré