Startsida Umeå kommun

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge.

Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden, storleken på avgiften regleras genom plan- och byggförordningen (PBF) 9 kapitlet och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år beslut om byggsanktionsavgiften fattas.

Läs mer under "Olovligt byggande (Överträdelse av Plan och bygglagen)".

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré