Startsida Umeå kommun

Dagvatten

Det vatten som kommer i form av nederbörd (regn och snö) på din tomt/fastighet kallas för dagvatten.

Du som fastighetsägare har en skyldighet att ta omhand det dagvatten som din tomt/fastighet ger upphov till och ditt dagvatten får inte orsaka olägenheter för närboende eller trafiken.

Omhändertagande av dagvatten 

Du som fastighetsägare kan omhänderta ditt dagvatten på olika sätt.

Kommunalt dagvattennät

I de centrala delarna av Umeå har Vakin ett dagvattennät som du kan ansluta dig mot.

Tänk på att ledningar för dag- och dräneringsvatten ska förses med en rensbrunn som placeras före ledningens anslutning till kommunal dagvattenledningen.

För mer information och servisanmälan se Vakins hemsida

Lokalt omhändertagande

Du kan även omhänderta dagvatten lokalt men då ska detta göras inom den egna fastigheten och inte orsaka olägenheter för grannar eller trafiken.

Rådgivning om lokalt omhändertagande av dagvatten kan ges av Vakin, se deras hemsida

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré