Startsida Umeå kommun

Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad är en byggnad på en jordbruksfastighet som används i produktionen. Till ekonomibyggnaderna hör bland annat magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för jordbruksmaskiner. Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage/carport och liknande byggnader räknas inte till ekonomibyggnaderna.

Undantagna bygglovs- och anmälningsplikten

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näringsbehov som ligger utanför detaljplanerat område är undantagna bygglovs- och anmälanplikten. Det gäller inte anläggningar så som mejerier, slakterier, ridskola som inte direkt behövs för driften av jord- eller skogsbruk eller fisket utan mer är att anse som självständiga förädlingsindustrier.

Att ta i anspråk och inreda ekonomibyggnader för väsentligen annat ändamål kräver dock alltid bygglov, det kan vara t ex att bygga om en gammal hölada till fritidshus eller t ex bygga om ladugården till häststall för ridskola.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré