Startsida Umeå kommun

Energiberäkning

En energiberäkning beskriver byggnadens förväntade energibehov.

I Boverkets byggregler, kapitel 9 Energihushållning, finns det krav på att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga energiförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Ska du bygga ett nytt enbostadshus ska bland annat en energiberäkning skickas in till byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena får påbörjas. Vill du veta mer om vilka byggnader som berörs kan du hitta information om det på Boverkets hemsida.

Energiberäkningen ska redovisa följande:

  • Vem som gjort beräkningen
  • Vilken version av BBR som följts
  • Namn och version på de datorprogram som använts för beräkning
  • Specifik energianvändning
  • U-värdesberäkning
  • Tydlig sammanställning och redovisning av indata och beräkningsresultat
  • Tydlig redovisning att man uppfyller energikraven i BBR
  • Vilken säkerhetsmarginal och eventuella känslighetsanalyser som beaktats

Det är upp till den som gör beräkningen att avgöra säkerhetsmarginalernas storlek så att beräkningsresultatet inte underskattar byggnadens verkliga energianvändning.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv