Startsida Umeå kommun

Färdigställandeskydd

Om lagen säger att ditt byggprojekt kräver ett färdigställandeskydd, får du inte börja bygga innan du tecknat försäkringen. Du som byggherre ansvarar för att uppvisa till byggnadsnämnden att försäkringen är tecknad. Byggnadsnämnden lämnar inte startbesked om du inte gör detta på rätt sätt vilket medför att ditt byggprojekt kan bli försenat.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd kan utgöras av en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för extra kostnader att slutföra byggarbetena om en eller flera entreprenörer inte kan färdigställa projektet enligt sina åtagande, exempelvis ny upphandlingskostnad.
 
Färdigställandeskyddet gäller även för kostnader för att rätta till fel som noterats vid slutbesiktningen och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som uppdagats vid slutbesiktningen efter en konkurs. 

Ett färdigställandeskydd krävs för följande:

  • Nybyggnad av en- och tvåbostadshus
  • Nybyggnad av fritidshus
  • Till- och ombyggnad av en- och tvåbostadshus om byggnadsnämnden bedömer att det finns behov av en sådan försäkring

Ett färdigställandeskydd krävs inte för följande: 

  • Nybyggnad av en- och tvåbostadshus där byggherren uteslutande i egen regi uppför byggnaden, dvs. inga entreprenörer (utom el) är anlitade.
  • Nybyggnad av fritidshus, enkel standard. Byggherren måste begära att få frågan prövad

Läs mer i lagen om färdigställandeskydd.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré