Startsida Umeå kommun

Funktionskontroll av ventilationssystem

Det finns många olika ventilationssystem att välja på idag. Oavsett typ av system är ventilationens uppgift samma, skapa en sund inomhus miljö. Detta genom att

 • Skapa ett tillräckligt uteluftsflöde med fräsch oförorenad luft till byggnaden, lägenheten eller lokalen
 • Ventiliera bort hälsofarliga ämnen, fukt, lukter med mera från byggnaden, lägenheten eller lokalen
 • Inte bullra eller avge störande ljud

Första besiktning

Innan ett nytt eller ändrat ventilationssystem tas ibruk ska det funktionskontrolleras, en så kallad första besiktning.

Besiktningen ska kontrollera

 • att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar
 • att instruktioner och skötselanvisning finns lätt tillgängliga
 • att ventilationssystmet i övrigt fungerar på det sätt som det är avsett
 • att ventilationssystemet uppfyller kraven enligt gällande föreskrifter

Återkommande funktionskontroller, OVK

En återkommande funktionskontroll av ventilationssystemt, en OVK, ska göras regelbundet för nästan alla byggnader. Besiktningsintervallet för din byggnad ser du i tabellen nedan.

Byggnadstyp

Ventilationssystem

Intervall

Förskolor

Skolor

Vårdlokaler

Andra liknande byggnader

Oavsettt ventilationssystem

3 år

Flerbostadshus

Kontor

Personalutrymmen och kontorslokaler i industribyggnader och liknande

FT-ventilation

FTX-ventilation

 

3 år

Flerbostadshus

Kontor

Personalutrymmen och kontorslokaler i industribyggnader och liknande

S-ventilation

F-ventilation

FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus

FX-ventilation

FT-ventilation

FTX-ventilation

Endast en första besiktning

 

S-ventilation = Självdrag

F-ventilation = Mekanisk frånluft

FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluft

FX-ventilation = Mekanisk frånluft med värmeåtervinning

FTX-ventilation = Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning

Med mekanisk ventilation menas nedan att venitilationen är fläktstyrd antingen via ett ventilationsaggregat eller via små fläktar.

Ansvarig att låta utföra den återkommande besiktningen

Det är du som byggnadsägare som är ansvarig för att den återkommande besiktningen görs inom angivet besiktningsintervall. Om du inte ser till att besiktningen görs kan det bli aktuellt med tillsyn från Byggandsnämnden, läs mer nedan under "Register och tillsyn".

Vid varje OVK-besiktning ska följande kontrolleras

 • att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar
 • att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
 • att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som det är avsätt
 • att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överenstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
 • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat

Certifierade funktionskontrollanter

Den som utför första besiktningen och den återkommande funktionskontrollen (OVK) ska vara en certiferiad funktionskontrollant. För att hitta certifierade funktionskontrollanter läs mer på Boverket.

Det är funktionskontrollanten som skickar in protokollet över första besiktningen och den återkommande besiktningen till Byggnadsnämnden.

Byggnadsnämndens register och tillsyn

Byggnadsnämnden för ett register över utförda besiktningar utifrån de protokoll som de certifierade funktionskontrollanterna skickar in.

Syftet med registret är

 • att se status på ventilationssystemet, om det är godkänt eller inte
 • om byggnadsägaren låter utföra de återkommande besiktningarna i tid
 • att alla byggnader som omfattas av kravet på återkommande besiktningar (OVK) finns med

Om ventilationssystemet inte är godkänt eller att byggnadsägaren inte låter utföra en återkommande besiktning är det byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och det kan bli akutellt att förelägga byggnadsägaren att åtgärda bristerna eller utföra en besiktning. Föreläggandet mot byggnadsägaren kan förenas med vite enligt viteslagen.

Även om byggnadsnämnden upptäcker att ett nytt ventilationssystem har installerats eller att ett befintligt ventilationssystem har ändrats via det inskickade protokollet och installationen eller ändringen inte har föregåtts av en anmälan (anmälningspliktig åtgärd) och ett startbesked kan det bli aktuellt med tillsyn och påföljader enligt Plan- och bygglagen 11 kap.

Det kan även bli aktuellt med tillsyn och påföljder enligt Plan- och bygglagen 11 kap. ifall verksamheten i lokalen ändras utan att göra en anmälan för ändring eller justering eller liknande av ventilationssystemet så att det är anpassat till den nya verksamheten.

Kontakt

Har du frågor skicka ett mejl till

ovk@umea.se eller kontakta vår Kundtjänst