Startsida Umeå kommun

Genomförandetid

Genomförandetid finns i alla detaljplaner och är minst fem och högst 15 år.

Syftet med genomförandetiden är att inom den tidsrymden ska detaljplanen genomföras, det som är tänkt att byggas byggs.

Som huvudregel får inte detaljplanen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.

När genomförandetiden är slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan.

För mer information om detaljplaner och genomförandetid vänligen kontakta Detaljplanering

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré