Startsida Umeå kommun

Geoteknisk utredning

En geoteknisk utredning är en detaljerad utredning av markens bärighet utifrån dess förutsättningar i förhållande till grundläggning och aktuell byggnad.  

Utredningen ska säkerställa att marken klarar av det tryck som byggnaden ger upphov till samt utreda skredrisker, dagvatten, markradon m.m. det vill säga mycket mer detaljerad utredning än en geoteknisk undersökning.

Generellt gäller att en geoteknisk utredning ska göras för alla grundkonstruktioner och att den ska göras av en geotekniker. Krav på detta och omfattningen av den geotekniska utredningen bestäms av Europeiska konstruktionsstandarden, EKS.

För enkla enbostadshus och fritidshus kan det oftast vara tillräckligt att geoteknikern gör en så kallad grundbottenbesiktning/provgrop men i vissa fall måste mer detaljerade utredningar göras.

Oavsett omfattningen av den geotekniska utredningen ska den alltid resultera i ett PM med hänvisning till EKS om markförhållanden, vald grundläggning och byggnaden tillsammans gör grundläggningen säker och bestående.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré