Startsida Umeå kommun

Grannehörande

Om din ansökan innebär en avvikelse från någon bestämmelse i en detaljplan eller områdesbestämmelse kommer berörda sakägare ges möjlighet att yttra sig om din ansökan. De har ingen bestämmanderätt om du får bygga eller inte utan enbart ge sin bild av hur de tänkta byggnationerna kan komma att påverka dem.

Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelse hör som regel alltid grannar, med vissa undantagsfall.

Oavsett om det är en avvikelse eller inte är det alltid kommunen, byggnadsnämnden, som har ansvaret för att inhämta dessa grannehöranden. Det du som byggherre/sökande kan göra är att informera om dina planer för dina närmaste grannar.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré