Startsida Umeå kommun

Kontrollansvarig

En garanti för att byggherren, den som är huvudansvarig för byggprojektet, har den kunskap som krävs gällande lagar och regler, är att byggherren utser en kontrollansvarig, KA. Om kontrollansvarig behövs, ska blanketten "anmälan kontrollansvarig" fyllas i med hans/hennes namn och namnteckning, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter. Du hittar blanketten till höger.

Den kontrollansvariges uppgift är att:

 • Bistå byggherren med kunskap
 • Kontrollera att den kontrollplan som byggherren upprättat följs under byggprojektet
 • Skriftligen lämna ett utlåtande till byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet
 • Se till att alla handlingar som ska inlämnas till byggnadsnämnden verkligen lämnas in

För att få verka som kontrollansvarig ska den personen vara:

 • Certifierad enligt Boverkets föreskrift KA 4
 • Fristående från byggprojektet, en entreprenör får inte verka som kontrollansvarig för egna entreprenader

Den kontrollansvarige ska närvara vid:

 • Tekniskt samråd
 • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • Slutsamrådet

Innan beslut om bygglov ges ska det finnas en godkänd kontrollansvarig.

En kontrollansvarig krävs inte för följande åtgärder:

 • Små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus
 • Uthus, garage och andra små byggnader
 • Byte av fasad- eller takmaterial, såvida det inte rör en särskilt värdefull byggnad
 • Måla om, såvida det inte rör en särskilt värdefull byggnad
 • Andra fasadändringar, såvida det inte rör en särskilt värdefull byggnad
 • Skyltar och ljusanordningar
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré