Startsida Umeå kommun

Laga kraft

Laga kraft innebär att ett beslut inte går att överklaga längre.

Beslut om bygglov för ärenden som kommit in från och med den 2 maj 2011 vinner laga kraft genom delgivning (till berörda sakägare) och kungörelse i Post- och Inrikes tidningar efter cirka fyra veckor, om inte beslutet överklagats.

Bygglovbeslut enligt plan- och bygglagen före 2 maj 2011 vinner inte laga kraft. De kan därför överklagas även fortsättningsvis.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information