Startsida Umeå kommun

Lokalanpassning för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva använda till exempel rullstol, rullator eller käpp. Exempel på nedsatt orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga.

Vid nyetablering och vid om/tillbyggnad av en verksamhet ställs det krav på tillgänglighet. För att se vilka krav som ställs vänligen läs mer i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BBR).

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré