Startsida Umeå kommun

Överklaga

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutets diarienummer, datum och paragraf och på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Skicka överklagandet till Byggnadsnämnden. Postadress: Umeå kommun, Bygglov, 901 84 Umeå.

När överklagan kommit in, bedömer handläggaren om det har kommit in i rätt tid, och om så är fallet, skickar det vidare till länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré