Startsida Umeå kommun

Remiss

En remiss är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende. Vanliga remissinstanser vid en lovprövning är

  • Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun 
  • Mark- och exploatering, Umeå kommun
  • Gator och parker, Umeå kommun
  • Vakin
  • Trafikverket
  • Swedavia

Eftersom alla ska få tid att svara på remissen påverkas handläggningstiden. Remisstiden brukar normalt vara två till tre veckor.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré