Startsida Umeå kommun

Sakkunnig

Om byggherren själv inte känner att denne besitter den kunskap som krävs för att utföra vissa kontroller enligt kontrollplanen kan en certifierad sakkunnig anlitas i stället.

Även byggnadsnämnden kan besluta att en certifierad sakkunnig ska utföra vissa kontroller om bedömning görs att byggherrens förslag till kontroller i kontrollplanen inte är tillräckliga för att säkerställa att samhällets krav uppfylls.

Den som verkar/jobbar som sakkunnig ska vara certifierad.

Sakkunniga finns bland annat för dessa områden

  • Kulturvärden
  • Tillgänglighet
  • Brandskydd
  • Energiexpert
  • Fuktionskontrollanter

Läs mer om certifierad här.

Boverket har på sin hemsida en lista på alla sakkunniga som är certfierade, länk till Boverkets hemsida.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré