Startsida Umeå kommun

Sockelhöjd

För byggnader som byggs med platta på mark innebär sockelhöjden höjden på ovansida gjuten platta (ungefär höjden på det färdiga golvet). För krypgrunder innebär sockelhöjd att det färdiga golvet hamnar cirka 30 centimeter högre än angiven sockelhöjd. Tjockleken på golvbjälklaget gör att det skiljer sig från fall till fall.  

Sockelhöjden anges utifrån marknivåerna på tomten och närliggande vägars och angränsande tomters marknivå. Som riktlinje bör man ange en sockelhöjd som är högre än gatans nivå. Man måste dock ta hänsyn till tomtens befintliga marknivåer samt närliggande fastigheter. 

Markytan vid byggnaden bör luta från byggnaden med en lutning av 1:20 inom tre meters avstånd (nivåskillnad på 15 centimeter). Om det inte går att lösa en sådan lutning bör ett avskärande dike finnas.  

Avstånd mellan markytan och underkant på fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 centimeter så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned den. Det innebär att sockeln bör ligga cirka 25 centimeter över mark, så att skarv mellan sockel och vägg/bjälklag skyddas med fasadmaterialet.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré