Startsida Umeå kommun

Startbesked

Startbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen om att åtgärder eller byggen som behövt lov eller anmälan får påbörjas. Vid enkla byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I annat fall hålls ett tekniskt samråd innan startbesked kan ges, då bifogas en kallelse till samrådet i bygglovsbeslutet. Läs mer under bygglovsprocessen.
 
Det är viktigt att arbetena inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats. Om bygget startas utan startbesked kan byggsanktionsavgift tas ut.
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information