Startsida Umeå kommun

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt. Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Byggherren kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd. I samband med bygglovsbeslutet skickar byggnadsinspektörer ut en kallelse till tekniskt samråd till byggherren och kontrollansvarig.

Syftet med samrådet är att säkerställa att gällande byggnadskrav uppfylls. Byggnadsnämnden ska vid samrådet kunna bilda sig en uppfattning om byggprojektet.

Vid det tekniska samrådet kommer följande punkter bland annat att diskuteras:

  • arbetets planering och organisation
  • byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in
  • hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
  • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
  • behovet av färdigställandeskydd
  • behovet av utstakning
  • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om startbesked
  • tekniska egenskapskrav
  • behovet av ytterligare sammanträden.  

På det tekniska samrådet ska byggherren och den som byggherren utsett till kontrollansvarig närvara tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Entreprenörer, projektörer, representanter från personal, företrädare från andra myndigheter med flera får naturligtvis medverka vid det tekniska samrådet.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Mer information