Startsida Umeå kommun

Träd

Träd är ett viktigt inslag i stads- och landskapsbilden, men kan också upplevas som störande när de skuggar, skymmer utsikt eller skräpar ner.

Träd kan vara särskilt skyddade genom detaljplan eller områdesbestämmelser och det behövs då marklov för att ta ner trädet.

Vill du ta ner ett träd som står på kommunens mark behöver du tillstånd från Gator och Parker.

Häckar

Att plantera en häck behöver inga tillstånd. Men tänk på att inte plantera häcken precis i tomtgränsen så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Tänk på trafiksäkerheten vid gatukorsningar och utfarter, se Gator och Parkers broschyr Fastighetsägarens ansvar för riktlinje om utformning i närhet av korsningar och utfarter samt deras webbsida häckar och buskage.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information