Startsida Umeå kommun

Utstakning i egen regi

Utstakning kan utföras både av kommunen och en extern uppdragstagare. Externa uppdragstagare måste dock uppfylla vissa krav innan godkännande samt redovisa utstakningen enligt Umeå kommuns krav. Byggnadsnämnden friskriver sig allt ansvar för utstakningen då den görs externt.

Kvalifikationer vid utstakning i egen regi

För att staka ut en byggnad eller anläggning krävs följande kvalifikationer:

1. Utbildning/erfarenhet

  • Examen från en mätningsteknisk utbildning på minst två år, vilken är
  • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst två år, så att
  • summan blir minst fem år, eller annan utbildning/erfarenhet som kan prövas likvärdig

2. Uppdragstagaren ska ha ett kvalitetsledningssystem motsvarande ISO9001 eller likvärdigt

3. Uppdragstagaren ska ha ansvarsförsäkring för de skadeståndsanspråk som kan bli aktuella i anledning av felaktig utstakning

Uppdragstagaren ska ansöka vid varje utstakning

Uppdragstagaren ska ansöka om utstakning i egen regi vid varje uppdrag/ärende. Det tas en administrativ avgift motsvarande 20 % av ordninarie utstakningskostnad.

Vid godkännande att få utföra utstakning, tillhandahåller processerna Bygglov och Lantmäteri följande material:

  • Situationsplan
  • Förrättningskarta

Uppdragstagaren utför själv:

  • Eventuella beräkningar för utstakning
  • Fysisk markering av byggnad på aktuell fastighet

Uppdragstagaren ska rapportera in utsatt byggnad till Lantmäteri på Umeå kommun. Lantmäteri ansvarar för att byggnaden förs in i byggnadsregistret.

Uppdragstagaren bär hela ansvaret för utstakningen.

Observera att uppdragstagaren inte får bestämma fastighetgränser! Om gränser är osäkra ska grannar höras enligt PBL. Om fastighetsbestämning krävs ska Lantmäteri (SLM el KLM) kontaktas.

Redovisning av utstakningen

Redovisningen av utstakning i egen regi ska utföras i samband med formsättningen men före gjutning. Redovisningen ska vara Umeå kommun Lantmäteri tillhanda inom en vecka.

Instruktioner för redovisningen:

  • Använd koordinatsystem Sweref 99 20 15.
  • Uppge koordinater för den utsatta byggnadens hushörn (färdig fasad).
  • Digitalt dwg-format eller koordinatlista.

Redovisningen skickas till lantmateri@umea.se.


Om redovisning av mätdata inte sker har Umeå kommun Lantmäteri rätt att utföra lägeskontroll och debitera nedlagd tid.

Kontakt

Kerstin Östberg
teknisk lantmätare
090-16 13 18
kerstin.ostberg@umea.se