Startsida Umeå kommun

Vilka byggnader ska stakas ut

Inom tätbebyggda områden ska alla fristående byggnader stakas ut genom en så kallad "Finutstakning". Det innebär att kommunen eller berättigad extern uppdragstagare kommer ut innan byggnadsarbetet påbörjas och stakar ut byggnaden enligt beviljad situationsplan.

För större tillbyggnader kan en så kallad "Inmätning i efterhand" tillämpas, under förutsättning att avståndet till tomtgräns inte understiger 4,5 m. Vid Inmätning i efterhand meddelar byggherren Lantmäteri när byggnaden är uppförd, varpå byggnationen mäts in och förs in i byggnadsregistret.

För vissa mindre byggnationer krävs ingen redovisning, då förs ärendet direkt in i registret.


För ärenden äldre än 2012 gör byggherren en så kallad "Lägeskontroll" för mindre byggnader/tillbyggnader. När byggprojektet är färdigt intygar byggherren att placeringen är korrekt genom att signera blanketten "Anmälan om Lägeskontroll". Blanketten skickas till Lantmäteri, Umeå kommun. Blanketten bifogas med beslutet om bygglov.


Det som nämnts här är generella riktlinjer. Vilken form av utstakning som behövs, avgörs i varje enskilt fall.


Om utstakningen inte utförs, och/eller byggnaden placeras på ett sätt så att det strider mot bygglovet, betraktas byggnaden som en olovlig åtgärd. Då kan påföljder enligt SFS 2010:900 Plan och Bygglagen 11 kapitlet bli aktuella.