Startsida Umeå kommun

Varsamhet

Varsamhet är ett av ledorden i plan- och bygglagen vid förändringar av byggnader. Varsamhet är viktig både för husets yttre och husets inre.
Syftet med att vara varsam är att behålla det som är unikt och karaktäristiskt för byggnaden och den befintliga miljön. Kravet på varsamhet finns för alla byggnader oavsett ålder.

Många enskilda byggnader är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får därför enligt plan- och bygglagen inte förvanskas. Det innebär att dessa byggnaders ursprungliga yttre och inre karaktär ska bevaras. Byggnadsnämnden har låtit ta fram byggnadsordningar för fem centrumnära stadsdelar i Umeå. I byggnadsordningarna behandlas stadsdelarnas karaktärsdrag som vägledning vid förändring, förnyelse och utveckling. Syftet är att bidra till en gemensam syn på hur arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter kan tas tillvara i stadsdelarnas fortsatta utveckling.  

I byggnadsordningarna utpekas särskilt värdefulla hus och bebyggelseområden. Dessutom anges förhållningssätt som vägledning vid hantering av plan- och bygglovärenden.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesförklaring är Sveriges starkaste skydd för enskilda byggnader och byggnadsmiljöer. Den grundar sig på kulturminneslagen (SFS 1988:950). I Västerbottens län finns det lite mer än 70 byggnadsminnen som skyddas av lagen.

Det är länsstyrelsen som ansvarar för byggnadsminnen. Om du vill ändra utanpå eller inuti ett byggnadsminne måste du först be Länsstyrelsen i Västerbotten om lov. Det gör du genom att fylla i en ansökan och posta den till länsstyrelsen. Det är viktigt att veta att byggnadsnämnden vill se vad länsstyrelsen har beslutat innan de fattar sitt beslut rörande dina byggnadsplaner. Kyrkor, begravningsplatser och fornminnen skyddas särskilt i Kulturminneslagen.

I Miljöbalken (SFS 1998:808) anges också Sveriges riksintressen för natur- och kulturmiljöer

För med information se Byggnadsminnen i Västerbotten, Bo Sundin, Länsantikvarie på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré