Startsida Umeå kommun

Avgifter för lov och inspektion

För vår handläggning av ditt ärende tar vi ut avgifter för lov och inspektion.

Avgifterna debiteras dig som sökande eller din eventuella fakturamottagare när vi beslutar i ärendet. 

Avgifterna varierar beroende på de förutsättningar som gäller för just ditt ärende så som exempelvis

 • storlek på det du vill bygga,
 • vad du vill bygga,
 • om det du vill bygga avviker från gällande detaljplan,
 • om vi måste höra grannar/sakägare,
 • om byggnaden eller området omfattas av varsamhetskrav,
 • om det krävs tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd
 • med mera

Utöver avgifter för lov och inspektion kan det tillkomma avgifter för

 • utförande av finutstakning,
 • administrativ avgift för finutstakning i egen regi,
 • utförande av inmätning av byggnad i efterhand,
 • olika kartmaterial,
 • strandskyddsdispens

Avgiftsexemplen är bara en fingervisning

Exakt avgift vet vi först när vi har gjort klart vår handläggning och är redo att besluta i ditt ärende.

Vi reserverar oss för räknefel eller andra faktorer som gör att exemplen inte speglar verklig avgift.