Startsida Umeå kommun

Altan, uteplats och skärmtak

De flesta altaner, uteplatser och skärmtak tillhörande ett en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov. Vi vill dock ge alla rådet som planerar och bygger altan att visa extra hänsyn till sina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter då även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och kan upplevas negativt.

Altan

En altan som byggs inom detaljplanelagt område behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 0,5 meter från marken. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Uteplats

En uteplats kan utformas på många sätt och en uteplats bestånde av till exempel stensättning eller trall i marknivå kräver inte bygglov.

Skärmtak som byggs samman med huset

Ett skärmtak är ett tak utan täta väggar och bärs upp av antingen pelare eller är infäst i en byggnad. Skärmtak får byggas över en- eller tvåbostadshusets uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större 15 kvadratmeter. Avstånd från skärmtak till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter. Om placering avses ske närmare tomtgräns mot granne än 4,5 m måste de först ge sitt godkännande. Om placeringen sker närmare tomtgräns mot gata/väg eller parkmark än 4,5 m krävs bygglov för att säkerställa trafiksäkerheten och allmänhetens intressen.