Startsida Umeå kommun

Mur, plank, spalje, stängsel, staket och skyddad uteplats

Stängsel eller spaljé

Bygglov krävs inte för att anordna ett stängsel eller en spaljé. Inom bostadsområden anser byggnadsnämnden att det är olämpligt att anordna ett stängsel med hänsyn till karaktären. Inom industriområden är det mer lämpligt att anordna stängsel.

En spaljé är många gånger lika hög som ett plank men helt genomsiktlig, förutom eventuell klängande växlighet som kanske anordnas till.

Tänk på trafiksäkerheten vid anordnande av ett stängsel eller en spaljé, se Gator och Parkers riktlinjer för träd och buskars utformning.

Observera att stängsel och spaljéer kan kräva dispens från strandskydd om sådant finns.

Plank

Ett plank är i de flesta fall både högre och tätare än ett staket och oftast är planket utformat på ett sådant sätt att det inte går att se igenom. Ett plank kan ha många funktioner och i de flesta fall kräver plank bygglov.

Byggnadsnämnden bedömer generellt att plank/högre staket är olämpligt mot gata eller grönområde. Avvikelser kan förekomma vid högt trafikerade vägar för att minska buller inom industriområden samt vid kommunens återvinningsstationer.

Tänk på trafiksäkerheten vid anordnande av ett stängsel eller en spaljé, se Gator och Parkers riktlinjer för träd och buskars utformning.

Här kan du läsa mer om byggnadsnämndens riktlinjer för plank.

Observera att plank kan kräva dispens från strandskydd om sådant finns.

Mur och stödmur

Murar och stödmurar under 50 centimeter räknas som kantstenar och behöver inget bygglov. Att anlägga en mur högre än 50 centimeter kräver ett bygglov. För en stödmur högre än 50 centimeter krävs det ett marklov om tomten ligger i ett område med detaljplan eller områdesbestämmelse.

Tänk på trafiksäkerheten vid anordnande av ett stängsel eller en spaljé, se Gator och Parkers riktlinjer för träd och buskars utformning.

Observera att murar kan kräva dispens från strandskydd om sådant finns.

Staket

Ett staket som maximalt är 120 cm högt och utformat så att det går att se igenom kräver inget bygglov.

Tänk på trafiksäkerheten vid anordnande av ett stängsel eller en spaljé, se Gator och Parkers riktlinjer för träd och buskars utformning.

Observera att staket kan kräva dispens från strandskydd om sådant finns.

Skyddad uteplats

Om du vill anordna en skyddad uteplats inom 3,6m från bostadshuset får du utan bygglov uppföra mur eller plank. Dock ska muren eller planket inte vara högre än 1,8m och inte placeras närmare gränsen än 4,5m.

Med ett grannegodkännande kan muren eller planket placeras närmare än 4,5m från gränsen, men samtycker inte grannen till detta ska bygglov sökas.

Muren eller planket kan inte placeras närmare än 4,5m mot gräns mot gata, allmän platsmark, parker eller grönområden utan bygglov.

Kräver ditt plank, mur, stödmur eller staket bygglov eller marklov?

Om din tänkta åtgärd innebär att det krävs ett bygglov, eller marklov, på grund av att det inte kan ses som en bygglovsbefriad åtgärd ska detta sökas innan åtgärden påbörjas.

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om uppförande av plank, mur, stödmur eller staket är:

  • Detaljritning på plank, mur, stödmur eller staket
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning (stödmur)
  • Ev. Sektionsritning (stödmur)

Instruktioner

  • Ange var på tomten planket, muren, stödmuren eller staketet placeras
  • Ange avstånd till fastighetsgräns eller närliggande byggnader
  • Detaljritning (höjd, bredd, längd, utformning)
  • Färg
  • Annan information