Startsida Umeå kommun

Takkupa

En takkupa är en tillbyggnad på taket som möjliggör ljusinsläpp till vinden eller övervåningen. Till skillnad från ett takfönster så har takkupan eget tak och ytterväggar.

Att bygga till med en eller flera takkupor kräver generellt bygglov men det finns vissa undantag för en- eller tvåbostadshus.

En- eller tvåbostadshus

Du kan under vissa förutsättningar bygga till ditt en- eller tvåbostadshus med högst två takkupor utan att behöva söka bygglov men du behöver oftast göra en anmälan. Om ditt en- eller tvåbostadshus redan har en takkupa så kan du bara bygga till med en ytterligare takkupa utan att behöva söka bygglov men du behöver ofast göra en anmälan.

Läs nedan om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.

Bygglov krävs om

Takkupan/takkuporna är

 • bredare än två takstolar.
 • längre än halva takfallet.

En- eller tvåbostadshuset

 • redan har två befintliga takkupor.
 • är av kulturhistoriskt värde eller ingår i en sådan bebyggelsemiljö som är viktig.

Det i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse är bestämt att det krävs bygglov.

Anmälan krävs om

Takupan/takkuporna är

 • smalare än två takstolar.
 • kortare än halva takfallet.

En- eller tvåbostadshuset

 • ligger inom område med detaljplan, områdesbestämmelser eller inom en sammanhållen bebyggelse.

Barnsäkerhet

Tänk på att öppningsbara fönster på övervåning ska förses med någon typ av spärranordning som förhindrar att barn av misstag kan ramla ut från fönstret.

Ansökan eller anmälan

Ansöker eller anmäler gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan eller anmälan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan eller anmälan är:

 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Relationsritning alt foton