Startsida Umeå kommun

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen är här uppdelad i sju olika delar som beskriver hur ditt byggprojekt går från idé till färdig byggnad. I menyn till vänster kan du läsa mer om de olika delarna. Vi rekommenderar att du tittar på alla delarna för att förstå helheten.

1. Vad får du bygga 

Detaljplaner, kulturskydd, strandskydd med mera. Det finns mycket som påverkar vad du får bygga. Ta reda på vad som gäller för din fastighet.

2. Grannars möjlighet att påverka

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om du som bygger har pratat med grannarna tidigt och informerat om dina byggnadsplaner. Det minskar risken för att bygglovet överklagas.

3. Lov eller anmälan 

Beroende på vad det är du vill bygga krävs det antingen bygglov eller en anmälan. Observera att det aldrig behövs både lov och anmälan.

4. Förberedelser innan du ansöker 

Vilka handlingar krävs för din ansökan. Om du ansöker via Bygglovs självservice kommer de handlingar som krävs att finnas listade. Ta del av exempelritningarna och se till så att dina ritningar innehåller allt som krävs.

5. Från inlämnad ansökan till beslut

När dina handlingar är kompletta påbörjar vi handläggningen av ditt ärende. Oftast är det handläggaren själv som fattar beslut om lov. I vissa fall måste dock beslutet fattas av byggnadsnämnden. Om ingen har överklagat beslutet vinner det normalt laga kraft inom 4 veckor från kungörelsen i Post- inrikestidningar.

6. Före bygget påbörjas

Innan du får börja bygga behöver du förutom ett beviljat bygglov även ett skriftligt startbesked samt att minst 4 veckor har gått sedan beslutet om lov kungjordes i Post- och inrikestidningar. Innan startbesked kan ges ska de tekniska förutsättningarna handläggas och ett tekniskt samråd hållas.

7. Inför inflyttning

Det krävs ett slutbesked för att få börja använda hela eller de delar av byggnaden som omfattas av ett startbesked, det vill säga för att få flytta in i huset. Ett slutbesked utfärdas när byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och evenetuellt beslut om kompletterande villkor är uppfyllda.