Startsida Umeå kommun

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som i grund och botten är en karta över din tomt och omgivningen. Situationsplanen används för att bedöma placeringen av byggnaden. Därför är det viktigt att måttsättningen är korrekt inritad och att sockelhöjden (SH), det vill säga höjdkoordinaterna på överkanten av betongplattan, anges.

Situationsplanen ska visa tomtgränser, infart från gatan, vägar, de närmaste tomterna, befintliga och nya byggnader. Nya byggnader ska vara tydligt måttsatta till tomtgräns. Det är byggnadens ytterväggar som ska ritas in, inte betongplattan eller taket.

Alla bygglovspliktiga åtgärder som till exempel plank, murar eller större förändringar av marknivån ska också redovisas. Ett lämpligt underlag till situationsplanen är nybyggnadskartan eller markavvägningskartan. På den finns alla nödvändiga uppgifter.

Följande ska redovisas på situationsplanen:

  • Alla byggnader på tomten ska redovisas och förklaras om de är befintliga eller ingår i bygglovet
  • Sockelhöjd (SH)
  • Måttsättning till tomtgräns
  • Infart
  • Norrpil
  • Redovisa markhöjder som förändras. (Markerat med gröna cirklar på första exemplet nedan)
  • Ritning och skalstock i skala 1:400 eller 1:500
  • Ritningshuvud

Vid eventuell ändring:

  • Ringa in eventuell ändring så att det tydligt framgår var ändringen ska göras
  • Ange datum för revidering i ritningshuvudet

Exempelritningar

​Nedan finns några exempel på situationsplaner. Klicka på bilderna för att se dem i ett större format.

Situationsplan nybyggnad

Situationsplan nybyggnad

Situationsplan nybyggnad

Situationsplan komplementbyggnad

Situationsplan tillbyggnad

Situationsplan tillbyggnad