Startsida Umeå kommun

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken.

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter och om området är detaljplanelagt.

Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Det här gäller för marklov

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
 • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
 • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
 • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Handlingar vid ansökan om marklov

Marklov ansöker du via Bygglovs självservice eller en ansökningsblankett. Du måste också bifoga/lämna in en redovisning av hur marken förändras. Redovisning av hur marken förändras görs lämpligast med en markplaneringsritning.

Markplaneringsritningen bör utgå från inmätta marknivåer på nybyggnadskartan, om en nybyggnadskarta finns, men är inget krav.

Följande uppgifter ska vid större förändringar redovisas på markplaneringsritningen:

 • befintliga och planerade markhöjder
 • lutningar och slänter
 • vägar, gångstråk och trappor på tomten
 • parkeringsplatser
 • uteplatser, murar och plank
 • utfarter till allmän väg eller gata

Vid mindre markförändringar nära byggnader kan det räcka med att man visar hur marken ändras med en sektionsritning där de befintliga och de planerade marknivåerna ritas in.

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om ett marklov är:

 • Markplaneringsritning
 • Ev. Sektionsritning