Startsida Umeå kommun

Olovligt byggande

Att bygga något olovligt innebär att någon bygger en byggnad utan bygglov, ett så kallat "svartbygge". Enligt plan- och bygglagen (2010:900) krävs ett bygglov för att bygga en ny byggnad, göra en tillbyggnad eller ändra en byggnads användning. Det krävs även bygglov för en mängd andra åtgärder som exempelvis plank eller stödmurar.

Vad är byggnadsnämndens roll?

Det är byggnadsnämndens uppgift att se till att plan- och bygglagens regler följs. Byggnadsnämnden kan få känndedom om ett svartbygge genom en anmälan från enskild person, annan myndighet eller genom att nämnden sjäv upptäcker olovligheten och startar ett ärende.

Hur kan byggnadsnämnden ingripa mot ett svartbygge?

Om någon bygger ett "svartbygge" utan bygglov strider bygget mot bestämmelserna i plan- och bygglagen. Då kan byggnadsnämnden förelägga den som byggt att söka bygglov i efterhand om byggnadsnämnden bedömer att det är sannolikt att bygglov kan beviljas.

Om byggnadsnämnden bedömer att "svartbygget" inte uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen för att ett bygglov ska kunna beviljas måste byggnaden tas bort. En byggnad tas vanligtvis bort genom rivning. Tas inte byggnaden bort frivilligt kan byggnadsnämnden förlägga ägaren till byggnaden att ta bort det. Föreläggandet kan förenas med vite.

Det är därför viktigt att söka bygglov för byggnaden innan du börjar bygga. Det kan bli en ekonomisk förlust för dig om du bekostar en byggnad som du sedan måste ta bort.

Måste jag betala en straffavgift för att jag har byggt utan bygglov?

Om du bygger en byggnad som kräver bygglov utan att söka bygglov och därmed inte fått ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Det betyder att en byggsanktionsavgift alltid ska tas ut om du har byggt ett "svartbygge" eftersom du inte fått ett startbesked som ger dig klartecken att börja bygga.

Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av byggnad det handlar om samt storlek det är på byggnaden. Hur byggsanktionsavgiften räknas ut finns att läsa i 9 kapitlet plan- och byggförordningen (2011:338).

Andra olovligheter

Förutom svartbyggen finns andra åtgärder som kan strida mot plan- och bygglagen. Några av dessa är:

  • Utföra en åtgärd som kräver ett marklov eller ett rivningslov innan lov har sökts och startbesked getts.
  • Inte göra en anmälan för en åtgärd som är anmälningspliktig.
  • Ta en byggnad i bruk innan du har fått ett slutbesked.
  • Underlåta att underhålla din tomt så att den blir ovårdad.
  • Inte bygga enligt det bygglov du fick.

Dessa åtgärder kan också vara byggsanktionsgrundande. För att åtgärda olovligheterna kan byggnadsnämnden förelägga den som utfört åtgärden att rätta till dem.

Anmälningsblankett