Startsida Umeå kommun

Rivningslov

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av byggnad inom område med detaljplan. I områden med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov om kommunen bestämt det.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att det krävs rivningslov även för dessa byggnader.   

En anmälan om rivning krävs för byggnader som inte omfattas av kravet på rivningslov enligt ovan och som inte är      

 • komplementbyggnader        
 • byggnader tillhörande jord- och skogsbruk eller liknande näring.

Handlingar vid ansökan om rivningslov och vid anmälan om rivning

När du ansöker om rivningslov eller gör en anmälan kan du göra det antingen via en ansökningsblankett eller via Bygglovs självservice. Redovisning av vilken byggnad som du önskar riva görs lämpligast med att man markerar byggnaden på en situationsplan. En fasadritning eller en bild på byggnaden ska också skickas in med din ansökan.

För de flesta rivningarna behövs det också en kontrollansvarig.

Innan rivningsarbeterna får påbörjas krävs det alltid ett startbesked. För att byggnadsnämnden ska kunna lämna ett startbesked behöver en redovisning av hur man tänker utföra rivningen (kontrollplan- rivning) och en materialinventering skickas in.

I kontrollplanen ska det framgå hur man tänker utföra rivningen:

 • Vem utför rivningen?
 • Hur tar man hand om rivningsmaterialet (var lämnar man in det och hur sorteras det)?
 • Om det finns något farligt avfall och hur man tar hand om det.

Miljö och ansvar

I materialinventeringen ska det framgå vilka olika typer av material som förekommer och ungefär hur mycket det rör sig om. Finns det farligt avfall i byggnaden ska det specificeras och mängdas upp.

Byggherren/fastighetsägaren är oftast ytterst ansvarig för att avfallet sorteras vid rivning och renovering. En materialsorteringsguide har tagits fram som ett hjälpmedel för byggherrar/fastighetsägare, konsulter, entreprenörer och avfallsbolag när man ska sortera och klassa avfall som uppkommer vid rivning och renovering. Den hittar du på www.umea.se/materialsorteringsguide.

Om något av följande är tänkt att göras när du planerar att riva ska en anmälan också skickas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 • Ta bort cistern ut bruk (exempelvis sandfyller, pluggar ledningar)
 • Sanerar PCB-haltig fog (anmälan ska göras senast tre veckor innan åtgärden påbörjas)
 • Sanerar kvivksilverhaltiga rör (exempelvis rivning av lokal där tandläkarstol funnits, anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärder påbörjas)
 • Sanerar förorenad mark (observera att du också är skyldig att genast underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden om du upptäcker en markförorening)

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om ett rivningslov eller en anmälan om rivning är

 • situationsplan
 • ritningar
 • foton av byggnaden som ska rivas 
 • kontrollplan
 • materialinventering
 • Uppgifter om Kontrollansvarig (KA).
Mer information