Startsida Umeå kommun

Skyltar och vepor

Nästan hela centrala Umeå är detaljplanelagt och inom de områden som är detaljplanelagda krävs det lov för att sätta upp skyltar av olika slag. Detta gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar som är målade på fasad, större flaggor med reklam, stora reklamer på markiser, banderoller, vepor och andra anordningar som kan ses som skyltning.

Riktlinjer för höjd ovan gatan

Om du vill placera din skyltanordning ovanför en gata eller gång- och cykelväg måste du tänka på att placera skylten tillräckligt högt upp så att snöröjning och annan skötsel av gatan kan ske obehindrat.

För att få en tydligare beskrivning på vilken höjd skylten måste placeras ovan gata så kan du läsa mer i 10§ Lokala ordningsregler för Umeå kommun samt titta på dokumentet skisser med mått.

Skyltar och byggnader i anslutning till väg

Det finns generella regler som säger att man inte får bygga inom 12 meter från vägområdet inom Umeå kommun. Undantag gäller för vissa vägar där förbudet är utvidgat till 30 meter. Dessa undantag är:  

 • E4
 • E12
 • Riksväg 92 (E12 inom Umeå kommun)
 • Riksväg 363

Om du vill bygga inom området med byggnadsförbud och det krävs bygglov för detta, är det Umeå kommun som beslutar om du får det eller inte. Om dina byggplaner inte kräver bygglov beslutar länsstyrelsen.

>Illustration vad som gäller i närhet till väg.

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om ett skyltlov är:

 • Situationsplan
 • Fasadritning, om det är en fasadskylt
 • Detaljritning
 • Ev. fotomontage 

Instruktioner

 • Ange var på byggnaden skylten placeras om det är en fasadskylt
 • Ange var på tomten/fastigheten orienteringsskylten/skyltpelaren placeras
 • Detaljritning över skylten
 • Mått på skylten
 • Höjd ovan gata vid utstickande fasadskyltar
 • Belysning
 • Färg