Startsida Umeå kommun

Strandskydd

Sedan 1950-talet är stränderna längs hav, sjöar och vattendrag skyddade mot bebyggelse för att främja friluftsliv. Sedan 1994 även för att bevara goda livsvillkor för djur och växter i och vid våra vatten. Strandskyddet syftartill att långsiktigt:

  • trygga allmänhetens tillgång till strandområden, och
  • bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen in över land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. Strandskyddet gäller både bebyggda och obebyggda tomter. För att verkligen säkerställa att syftet med strandskyddet bevaras kan ett område utvidgas upp till 300 meter.

Regler strandskydd

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader, eller ändra byggnader som redan finns så att de kan användas på något nytt sätt.
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för den typen av byggen som nämns ovan.
  • Upprätta anläggningar/anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
  • Göra annat som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.  

Strandskyddsdispens

Det krävs särskilda skäl för att man ska få ge dispens från strandskyddet, eller ta bort det. Det kan till exempel röra sig om att det område man vill bygga inom redan är ianspråktaget eller att någon vill bygga en byggnad som måste ligga vid vattnet. Vid alla dispenser måste man ändå lämna en fri passage närmast vattnet. När man fattar beslut om man ska ge dispens från strandskyddet eller inte tar man alltid hänsyn till om förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativt på olika sätt.

I lagen miljöbalken 7 kap 18 c § står det att det bara finns sex godtagbara skäl för att ge dispens:

1. Platsen har redan tagits i anspråk

Den aktuella platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Förklarande bild strandskydd

Exempel. Inom en hemfridszon eller bestämd tomtplats kan dispens ges för ytterligare byggnader.

Exempel. Det ursprungliga huset till vänster har en hemfridszon. Dispens kan medges för den nya byggnaden till höger, då den är likvärdig och ska tjäna samma syfte.

2. Området är avskiljt från strandlinjen

Den aktuella platsen är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.

Exempel strandskydd

3. Anläggning som måste ligga vid vattnet

Det rör sig om en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

4. Utvidga pågående verksamhet

Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

Exempel strandskydd

5. Tillgodose allmänt intresse

Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

6. Tillgodose angeläget intresse

Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ekonomibyggnader kan vara undantagna

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet. Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövs för näringen, och att den måste ligga inom strandskyddsområde. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad. Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, utan kräver alltså dispens från strandskyddet.

​Vissa lättnader för komplementbyggnader och tillbyggnader på småhustomter

Ska du göra en mindre tillbyggnad eller bygga en ny komplementbyggnad inom en etablerad tomtplats behöver du inte alltid söka strandskyddsdispens, enligt Länsstyrelsen i Västerbottens beslut. Detta beslut gäller från 1 januari 2015.

Två kriterier ska vara uppfyllda:

1. Tillbyggnaden/komplementbyggnaden ska placeras inom 15m från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25m och

2. inom en tomtplats som har angetts i ett belut om dispens

Ibland saknas det ett dispensbeslut som anger en tomtplats och då räcker det med att förutsättningarna under punkt 1 är uppfyllda.


Läs mer om förutsättningarna i Länsstyrelsens beslut.

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan om dispens från strandskyddet görs hos byggnadsnämnden.

En beviljad dispens vinner laga kraft efter cirka en månad om inte Länsstyrelsen i Västerbotten väljer att ompröva beslutet.

En dispens från strandskyddet får inte verkställas (påbörja arbeten) innan det att dispensen har vunnit laga kraft.

Åtgärder som görs i vatten, som till exempel att anlägga en brygga, pir och att muddra kräver anmälan om vattenverksamhet till kommunens Miljö- och hälsoskyddavdelning som då prövar dispensen från strandskyddet.

Avgift

Se avgifter.

Undantag från Strandskyddsdispens

Ska du göra en mindre tillbyggnad eller bygga en ny komplementbyggnad inom en etablerad tomtplats behöver du inte alltid söka strandskyddsdispens, enligt Länsstyrelsen i Västerbottens beslut. Detta beslut gäller från 1 januari 2015.

Läs mer om förutsättningarna i Länsstyrelsens beslut.

Läs mer

Ska du bygga en brygga, gräva i vatten etc. kan du behöva anmäla/få tillstånd. Läs mer om Anmälningspliktig vattenverksamhet