Startsida Umeå kommun

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur en tomt, byggnad eller lokal ska vara utformad för att den ska vara användbar för en person med funktionsnedsättning och/eller nedsatt orienteringsförmåga.

Funktionsnedsättning kan innebära att personen har nedsatt funktion i armar, händer, bål, ben eller har dålig balans. Dessa personer behöver ofta hjälp att förflytta sig eller hålla balansen med hjälp av rullstol, rullator, käpp eller andra hjälpmedel.

Nedsatt orienteringsförmåga innebär att personen har nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga.

Vilka byggnader/lokaler omfattas?

Grundregeln är att alla tomter, byggnader och lokaler ska vara tillgängliga och fullt användbara av personer med funktionsnedsättning och/eller nedsatt orienteringsförmåga, men det finns vissa undantag.

Fritidshus och tillhörande komplementbyggnader behöver inte vara tillgängliga av den enkla anledningen att de bara är tänkta att användas tillfälligt.

Byggnader/lokaler för tung industri eller verkstäder kan vara undantagna kravet om det är en sådan verksamhet som ställer krav på att de som jobbar inte kan ha någon funktionsnedsättning. Tillhörande kontor eller besöksutrymmen ska vara tillgängliga.

Vilka regler och krav gäller?

De lagar och regelverk som ställer krav på tillgänglighet är Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets Byggregler (BBR). PBL och PBF ställer de övergripande kraven medan BBR reglerar mer på detaljnivå.  

BBR är uppdelat i föreskrifter respektive allmänna råd. Föreskrifterna är krav som ska uppfyllas, till exempel att en entré ska vara tillgänglig, medan det allmänna rådet ger exempel på hur du kan uppfylla föreskriften. Du kan självklart uppfylla föreskriften på andra sätt än de allmänna råden men då måste du visa hur du uppfyller föreskriften.

För bostäder (enbostadshus, radhus, flerbostadshus med flera) finns krav på att vissa basfunktioner ska finnas och att dessa redan från början ska vara tillgängliga och användbara. Vilka funktioner som ska finnas finns i BBR men BBR reglerar generellt inte storlek eller andra så kallade funktionsmått. Dessa finns istället i Svensk Standard, SS 91 42 21, vilken BBR hänvisar till som styrande dokument för bedömning av bostadsutformningen.

För att få tillgång till standarden (SS 91 42 21) måste du köpa den av Swedish Standards Institute, SIS, eller se om den finns att låna på ditt bibliotek.  

Bygglovsalliansen har tagit fram en folder som baseras på SS 91 42 21 där alla bostadsfunktioner och tillhörande mått finns. Foldern är anpassad till kraven på ett en- eller tvåbostadshus men många delar går även att tillämpa på de enskilda bostadslägenheterna i ett flerbostadshus. Läs tillgänlighetsfoldern (pdf).

Hur bedöms tillgängligheten i bygglovsprövningen och byggskedet?

I bygglovet prövas förutsättningarna för att tomten och byggnaden ska bli tillgängliga när det väl är färdigbyggt. Parkeringar, gångstråk, entréer, hissar, nivåskillnader och rumsutformning är några av de saker som prövas i bygglovet.

På det tekniska samrådet och i startbeskedet prövas tekniska installationer, inredning och annan utrustning som krävs för att uppfylla tillgängligheten samt de kontroller som ska göras för att verifiera att tillgängligheten uppfylls i färdig byggnad.

Den slutliga prövningen av tillgängligheten görs på slutsamrådet och i slutbeskedet. Är alla kontroller utförda och byggnadsnämnden inte ser några uppenbara brister ges ett slutbesked och du får flytta in i byggnaden.