Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor

När får jag börja bygga?

När du har fått startbeked för åtgärden samt att minst 4 veckor har gått sedan beslutet om lov kungjordes i Post- och inrikestidningar. Startbeskedet ges antingen tillsammans med bygglovet i enkla projekt eller separat vid mer avancerade projekt.

Tänk på att startbeskedet kan vara uppdelat så du inte påbörjar en del som du inte fått startbesked för.

Påbörjar du en åtgärd utan att du fått ett startbesked kan det leda till ingripanden och påföljder enligt 11 kap. PBL.

Läs mer om Bygglovsprocessen.


När får jag flytta in?

Du får flytta in och ta byggnaden i bruk som det heter när du har fått ett slutbesked.

Du får inte ställa in några möbler eller flyttkartonger eller liknande i byggnaden innan du fått ett slutbesked.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått ett slutbesked kan det leda till ingripanden och påföljder enligt 11 kap. PBL.

Läs mer om Byggprocessen.


Vad får jag bygga på min tomt?

I de flesta fall omfattas en fastighet av en detaljplan eller områdesbestämmelse som reglerar t.ex. byggrätt, byggnadshöjd, våningsantal, placering och utformning. I Umeå kommun finns det hundratals olika detaljplaner och områdesbestämmelser vilket innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser att förhålla sig till än vad du har.

Här kan du se om din fastighet omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelse.

I andra fall kan det vara så att fastigheten ligger utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelse och då finns det inga bestämmelser som reglerar t.ex. byggrätt eller placering utan då ska åtgärden anpassas efter befintlig bebyggelse. Då gör byggnadsnämnden en lämplighetsprövning i varje enskilt fall där det ska bedömas huruvida det är lämpligt eller inte att bevilja bygglov för den tänkta åtgärden.

Ligger din tomt inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens som eventuellt kan reglera kommande bebyggelse.

Mer information om strandskydd läs mer här.

Vissa byggnader och bebyggelseområden kan vara skyddade ur ett kulturhistoriskt perspektiv vilket kan innebära vissa restriktioner eller förhållningssätt.


Vad kostar ett bygglov?

Det är mycket som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta och till stor del beror det på vad du ska bygga och hur stort du ska bygga. Andra saker som kan påverka kostnaden är förhållandena på tomten, är det inom eller utom detaljplan, om byggnationen innebär avvikelse, hur många sakägare ska höras mm.

Mer information om avgifter och exempel på avgifter hittar du här.


Hur lång är handläggningstiden?

Ett besked om bygglov ska ges inom 10 veckor från det att ärendet har bedömts vara komplett men i vissa speciella ärenden kan handläggningstiden förlängas. Ärendet börjar inte handläggas förrän du har lämnat in fullständiga handlingar vilket kan innebär att det ur ditt tidsperspektiv kan ta längre tid än tio veckor från inlämnad ansökan.

Alla ärenden är olika och därför varierar handläggningstiderna beroende på vad sökt åtgärd innebär och hur de hanteras till följd av detta. Bygglovkontoret försöker så snabbt som möjlig att hantera din ansökan.

Vår och försommar är bygglovkontorets mest hektiska tid då antalet ärenden stiger kraftigt, så det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid innan planerad byggstart.


Jag vill boka ett besök, hur gör jag?

Kontakta kundtjänst för tidsbokning på telefon 090-16 13 61.

Telefontid: måndag–fredag mellan klockan 9.30-14.30

Lunchstängt klockan 12–13.


Jag vill stycka av min tomt, hur gör jag?

Lantmäteri, Umeå kommun hanterar ansökningar avseende bl.a. avstyckningar, fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar och fastighetsbestämningar.

Mer information om avstyckningar och fastighetsregler hittar du här.


Jag vill göra en lokaliseringsprövning (förhandsbesked), hur gör jag?

Om du har planer på att stycka av en eller flera tomter och bygga hus utanför planlagt område bör du först ansöka om en lokaliseringsprövning. Byggnadsnämnden gör en bedömning om platsens lämplighet för den planerade bebyggelsen och om platsen bedöms lämplig ges ett förhandsbesked som är giltigt i 2 år. Förhandsbeskedet används som underlag för den kommande bygglovsansökan.

Mer information om hur en lokaliseringsprövning går till och hur du ansöker hittar du här.


Jag letar ritningar på mitt hus, vart hittar jag dom?

I vårt arkiv finns handlingar och ritningar från tidigare bygglov eller anmälningspliktiga åtgärder.

Du kan beställa ritningar via detta formulär eller kontakt vår kundtjänst.


Attefallsåtgärderna

Du som har ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus får bygga en så kallad Attefallsbyggnad på max 25 kvadratmeter byggnadsarea samt en Attefallstillbyggnad på max 15 kvadratmeter bruttorarea.

Innan du börjar bygga krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked. Läs mer om Attefall och vad som krävs här


Inglasning av balkong/uterum

En inglasning av balkong eller uterum ses som en tillbyggnad eftersom det är en åtgärd som ökar byggnadens volym som är en bygglovspliktig åtgärd. På vissa byggnader kan denna åtgärd ses som olämplig med hänsyn till byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde.


Installation av eldstad

Innan du installerar, ändrar eller byter en eldstad och rökkanal krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked.

Läs mer om vad som krävs här


Solceller

Solceller på tak eller vägg kan avsevärt påverka en byggnads utseende. Generellt krävs därför bygglov för att sätta upp solceller då det blir en väsentlig fasadändring.

Läs mer om solceller här.