Startsida Umeå kommun

Husdjur

Som hund- eller kattägare har man stort ansvar för sitt djur och mot omgivningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för att följa upp att djurhållning inte stör miljön och människors hälsa. När det gäller djurens välmående är det läns­styrelsen som ansvarar för tillsyn och eventuella ingripanden.

Som djurägare berörs du av de lagar som reglerar djurets inverkan på omgiv­ningen. Det gäller bland annat miljöbalken och lagen om tillsyn över hundar och katter.

Miljöbalken

Miljöbalken gäller för alla och för allt som kan påver­ka hälsan och miljön negativt. I miljö­balkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det bland annat att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”.

Detta innebär till exempel:

  • att grannar inte ska störas av ihållan­de hundskall,
  • att hund eller katt inte ska förorena på lek­platser, gångbanor eller planterade gräsmattor och liknande platser.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bland annat att du som ägare till hund eller katt ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att hunden eller katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Lokala ordningsföreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun finns bestämmelser om hundar. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och lekplatser, och inte heller i gallerior och innetorg.

Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

  • Centrumfyrkanten i Umeå
  • På allmän badplats och på särskilt iordningställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår och motionsslingor
  • Under tiden 1 maj-15 september i park eller plantering

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

I föreskrifterna finns också krav på att föroreningar efter hundar ska plockas upp på badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar och anlagda park- och grönytor.

Bild på hund
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.